Projecten

Bij diverse PPS (particulier-private samenwerkings-) projecten van het Rijksvastgoedbedrijf is Leo Baumann als interim adviseur brandveiligheid namens het Rijksvastgoedbedrijf betrokken geweest. De werkzaamheden betroffen het opstellen van de outputspecificaties die betrekking hebben op brandveiligheid en het toetsen van de verschillende ontwerpen en TIS-rapporten. Meer informatie over deze PPS-projecten kunt u vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Leo Baumann is ook voor andere brandveiligheidsprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf ingeschakeld. De werkzaamheden varieerden hierbij van het controleren van de ontwerpen (VO, DO en bestek), het controleren van het verscherpt toezicht tijdens de bouwfase en het uitvoeren en rapporteren van brandveiligheidsinspecties in bestaande gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn diverse Rijks- en overige musea, Ministeries gerechtsgebouwen en diverse penitentiaire inrichtingen.

Daarnaast heeft Leo Baumann diverse brandveiligheidsopdrachten uitgevoerd voor ziekenhuizen, woningstichtingen en hotelketens. Ook heeft hij in opdracht van de Commissie Alders onderzoek verricht naar aanleiding van de cafébrand tijdens Nieuwjaarsnacht 2001 in Volendam. Dit onderzoek betrof de gesteldheid en uitvoering van beleidsregels van brandveiligheid in dertig gemeenten en werd uitgevoerd in samenwerking met het IFV (NIBRA) en TAC adviesbureau brandveiligheid. De bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verder heeft hij namens Bouw & Woningtoezicht Nederland zitting gehad in de werkgroep Inventarisatie Wet- & Regelgeving, Vergunningstelsel en Bestuurlijke Richtlijnen voor het opstellen van het beleidsdocument ‘Integrale Brandveiligheid Bouwwerken’ in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Na de invoering van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen was het in 2018 nodig om de NEN 8020-41 norm ‘(brand)veiligheid bij tenten’ te actualiseren. Leo Baumann was als lid van de actualisatiecommissie betrokken bij het opzetten en schrijven van deze norm.

Referenties >

images/logo-referenties/fletcher_hotels-logo.png
images/logo-referenties/hmc-logo.png
images/logo-referenties/logo-rvb.svg
images/logo-referenties/rechtbank_amsterdam-logo.png
images/logo-referenties/rijksmuseum-logo.svg
images/logo-referenties/scheepvaart_museum-logo.png
images/logo-referenties/woonstichting_vooruitgang-logo.png
images/logo-referenties/zuiderzee_museum-logo.png