Evenementenveiligheid

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement. Of het nu een klein buurtevenement in een gebouw betreft of een gigantisch festival in een natuurgebied, deze zorgplicht geldt voor elke organisator.

Evenementveiligheid.nl is een adviesbureau met ruime ervaring op het gebied van integrale evenementveiligheid. ​We bieden totaaloplossingen voor het opstellen van een integraal veiligheidsplan. U kunt ons natuurlijk ook inschakelen voor een deel van het traject of als veiligheidscoördinator. Daarnaast behoort ook kort- of langdurende detachering tot de mogelijkheden.

Evenementenveiligheid A-Z

 • Aanvraag gebruiksvergunning of gebruiksmelding brandveilig gebruik (incl. tekeningen)

 • Advisering en begeleiding vergunningsproces

 • Capaciteitsonderzoek evenemententerrein

 • Integrale veiligheidsinspecties tijdens het evenement

 • Integrale veiligheidsinspecties tijdens op- en afbouw

 • Veiligheidscoördinator evenementen

Integraal Veiligheidsplan Evenementen A-Z

Arbowet en RI&E

​Tijdens de opbouw, duur en afbouw van een evenement dient de vergunninghouder van het evenement de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Volgens de Arbowet dient de vergunninghouder hiervoor vooraf een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Brandveiligheid

Er zijn landelijk uniforme, duidelijke regels voor de brandveiligheid van locaties die in georganiseerd verband worden gebruikt. Deze regels gelden tegenwoordig ook voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen).

​Om tijdens een evenement de brandveiligheid te waarborgen, kunnen eisen worden gesteld aan onderstaande onderwerpen:

 • sterkte bij brand
 • overbrugging van hoogteverschillen (vloer, trap en hellingbaan)
 • beperking van het ontwikkelen van brand en rook (o.a. aankleding inrichtingselementen)
 • beperking van uitbreiding van brand
 • opslag van brandgevaarlijke stoffen
 • vluchtroutes
 • (nood)verlichting
 • aansluiting op een voorziening van elektriciteit en gas
 • tijdig vaststellen van brand
 • bestrijden van brand
 • bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • veilig gebruik van bakkramen en bakwagens

Constructieve veiligheid

De vergunninghouder van een evenement is altijd verantwoordelijk voor het veilig plaatsen en gebruiken van een object (tent, tribune, podium of elke andere constructie van enige omvang). De vergunninghouder dient per object een constructieve verantwoording aan het bevoegd gezag te overleggen, waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat de constructieve veiligheid van de op te richten of te plaatsen objecten gewaarborgd is.

Tevens dienen door de vergunninghouder beheersmaatregelen te worden vastgelegd voor het geval dat de constructieve belastingen hoger worden dan de waarden waarop de objecten zijn berekend, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan extra veiligheidsmaatregelen voor bezoekers, medewerkers, artiesten en de omgeving.
 
Kermisattracties die op een evenemententerrein aanwezig zijn, dienen te zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring verstrekt door een keuringsinstantie (een zogenoemde AKI) die door de overheid is aangewezen. Daarnaast moet aantoonbaar zijn dat iedere attractie jaarlijks door een AKI goedgekeurd is.

Gezondheid en hygiëne

De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) adviseert het lokaal openbaar bestuur over de geneeskundige risico’s van publieksevenementen en de benodigde maatregelen om publieksevenementen vanuit het gezondheidsperspectief goed te laten verlopen. Naar de aard en de omvang van het evenement, waarbij de samenstelling van het publiek, de locatie en het tijdstip een rol spelen, beoordeelt de GHOR of er preventief moet worden opgeschaald.

De vergunningverlener kan op het gebied van gezondheid en hygiëne voorwaarden stellen aan onderstaande onderwerpen: 

 • EHBO
 • temperatuur en luchtvochtigheid in gebouwen en/of objecten
 • weersomstandigheden
 • drinkwatervoorzieningen
 • sanitaire voorzieningen
 • chill-out ruimten

Milieu, geluid en leefbaarheid

Milieuzorg is in toenemende mate belangrijk bij het organiseren van een evenement. Gemeenten kunnen daarom in een evenementenvergunning voorwaarden opnemen over de volgende onderwerpen:

 • geluid
 • afvalmanagement
 • mobiliteit
 • bodem- en groenvoorziening
 • energie- en waterbesparing
 • sanitaire voorzieningen​

Openbare orde

Het bewaken en handhaven van de orde op en rond het evenemententerrein is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder van het evenement. Afhankelijk van het evenement wordt het bewaken van de veiligheid van personen en goederen op en rond het evenemententerreinen meestal door particuliere beveiligingsorganisaties uitgevoerd.

Voor het waarborgen van de openbare orde op en rond het evenemententerrein zijn onderstaande onderwerpen van belang:

 • toe- en afvoer bezoekers
 • duidelijke bewegwijzering
 • beheersbaar houden van mensenmassa's
 • loop en vluchtroutes
 • communicatie met bezoekers
 • bewaking en beveiliging
 • toegangscontrole

Verkeersveiligheid

Een goed functionerend mobiliteitsplan is een vereiste om tijdens een evenement de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen en de overlast voor omwonenden, bedrijven en andere verkeersdeelnemers te beperken. Het mobiliteitsplan dient in samenspraak van alle belanghebbende partijen (politie, gemeente, vervoersbedrijf en overige wegbeheerders) te worden opgesteld.

images/logo-referenties/fletcher_hotels-logo.png
images/logo-referenties/hmc-logo.png
images/logo-referenties/logo-rvb.svg
images/logo-referenties/rechtbank_amsterdam-logo.png
images/logo-referenties/rijksmuseum-logo.svg
images/logo-referenties/scheepvaart_museum-logo.png
images/logo-referenties/woonstichting_vooruitgang-logo.png
images/logo-referenties/zuiderzee_museum-logo.png